Viết về lễ hội halloween bằng tiếng anh

     
*
đã trả lời22 tháng 10, 2016bởi vì Bengocxit96Học sinh(406 điểm)được bầu chọn là thắc mắc giỏi nhất7 mon 11, 2016vì kiet2312

-Halloween is a holiday celebrated on October 31st. The most comtháng colors of the day are orange and blaông xã. Halloween comes from the ancient Celtic festival Samhain.

Bạn đang xem: Viết về lễ hội halloween bằng tiếng anh

The ancient Celts believed that on October 31st, now known as Halloween, the boundary between the living và the deceased is not clear, & the dead become dangerous for the living by causing problems such as sickness or damaged crops.

On Halloween, the ancient Celts would place a skeleton by their window to lớn represent the dead. Believing that the head was the most powerful part of the body, containing the spirit & knowledge, the Celts used the "head" of the vegetable lớn decorate their houses.

Xem thêm:

On this day people often wear strange clothes as characters in horrible novels or movies khổng lồ frighten others.

People usually like to dress as ghosts, skeletons, or witches. Now Halloween is an official holiday in almost all European countries.

(Halloween là một lễ kỷ niệm vào trong ngày 31 Tháng Mười. Những màu sắc phổ biến nhất trong ngày là color cam và đen. Halloween đến từ các lễ hội Celtic cổ xưa Samhain. The Celts cổ xưa tin rằng vào trong ngày 31 Tháng 10, nay là Halloween, ranh ma giới giữa sự sống và loại chết là không ví dụ, với kẻ chết trở nên nguy hiểm mang đến cuộc sống bằng bí quyết gây nên những vấn đề như bệnh tật hoặc cây bị hư hỏng. Ngày Halloween, người Celt cổ đại sẽ đặt một bộ xương của cửa sổ của họ đại diện mang lại những người chết. Tin tưởng rằng người đứng đầu là phần mạnh nhất của cơ thể, bao gồm chứa tinc thần và kiến ​​thức, người Celt sử dụng các "đầu" của thực vật để trang trí nơi ở của họ. Vào ngày nay người ta thường mặc quần áo kỳ lạ như những nhân vật vào tiểu thuyết khủng khiếp hoặc phlặng để dọa người khác. Mọi người thường thích ăn mặc như con ma, bộ xương, hoặc phù thủy. Bây giờ Halloween là một ngày lễ chủ yếu thức ở hầu hết những nước châu Âu.)