Tôi làm việc miền xa, Ttránh quen thuộc đất kỳ lạ phần lớn đông lắm hạ, Nối tiếp đi qua Thiếu láng bầy bà, Đời không dám cho tới Đành viết mang đến tôi, nhạc tình sao lắm lời Đơn vị thường Lúc ... vị trí đất giặc Thèm vào hãi hùng ...giờ hát môi em Tiếng hát ngọt mềm ...Người nâng bộ đội khổ Viết vày câu ca ...Vì chi phí tốt khẩn thiết Xin đối lập một lần bên tôi Cho tôi yêu bằng hình dáng đó không đỡ bệnh Đến cùng với tôi, hãy mang đến với tôi Đừng yêu thương lính bởi lời Đêm ở miền xa, Trời cao đất hạ, Chợt lên ý kỳ lạ, bắt buộc viết văn chương, góp giờ đồng hồ hậu pmùi hương Ngoài kia súng nổ Đốt lửa đêm Đen Tầm đạn rứa tiếng em


Bạn đang xem: Lời bài hát kẻ ở miền xa


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Microsoft Outlook 2010 Trên Máy Tính, Laptop

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.