Kiểm tra 15 phút số 1

     

Đề bình chọn 15 phút ít môn giờ Anh lớp 6 lần 3 được myga.vn xem thêm thông tin và tổng thích hợp nhằm mục đích gửi cho quý thầy cô giáo cùng những em học sinh. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích nhiều trong vấn đề ôn tập kiến thức và kỹ năng môn giờ Anh lớp 6 của những em học sinh mặt khác là tư liệu xem thêm cho các thầy thầy giáo vào vấn đề ra đề thi.

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút số 1

Sở đề chất vấn giờ đồng hồ Anh 15 phút ít lớp 6 - Số 3

Class:…………….......

Name:………….......

THE TEST OF ENGLISH

Time: 15 minutes

Mark

Teacher’s comments

I- Viết những tính từ trái nghĩa của những tính trường đoản cú sau ( 3 điểm):

1. blaông xã # ………… 4. hot # …………….

2. new #................. 5. hungry # …………..

Xem thêm: ❤ Mighty Magiswords ❤ ( Những Thanh Kiếm Thần Hùng Mạnh)

3. long # …………. 6. light # …………..

1/ white 2/ old 3/ short 4/ cold 5/ full 6/ heavy


II- Khoanh tròn đáp án đúng trong những A, B, C hoặc D (3 điểm)

1. “…………….. are Lan’s eyes?” – “They are blue.”

A. What B. How C. When D. What color

2. “Is your book black …………….. white?” – “It’s blaông chồng.”

A. and B. or C. a D. an

3. …………….. your teeth Trắng and clean?

A. Is B. Are C. Am D. Be

4. “What …………….. you like?” – “I’d like some noodles.”

A. will B. would C. want D. old

5. “Is there …………….. milk?” – “Yes, there is.”

A. some B. any C. a D. an

6. “Would you like an orange?” – “No, ……………..”

A. I would B. She woul C. I wouldn’t D. I’d like

III- Hoàn tất hội thoại với những trường đoản cú gồm sẵn vào khung ( 4 điểm):

Would not noodles cold drink feel lượt thích hot full


Huong: How vị you (1)……………………………., Phong?

Phong: I’m (2)………………….và I’m thirsty.

Huong: What would you (3)……………………..?

Phong: I’d lượt thích a (4)………………………………

Huong: (5)………………………………you lượt thích some noodles?

Phong: No, thanks. I’m (6)…………………………….

Huong: Would you lượt thích a cold drink, Nam?

Nam: No, I wouldn’t. I’m (7)…………………………thirsty, but I’m hungry.

I’d lượt thích some ( 8)…………………….

1/ feel 2/ hot 3/ like 4/ cold drink

5/ would 6/ full 7/ not 8/ noodles


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Thanh
myga.vn
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 544 Lượt xem: 4.322 Dung lượng: 14,8 KB
Liên kết cài về

Link myga.vn bao gồm thức:

Sở đề kiểm tra giờ đồng hồ Anh 15 phút lớp 6 - Số 3 myga.vn
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA