Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

     

Đảng viên là những người có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, tuân theo chủ trương đường lối, pháp luật nhà nước, không được suy thoái về tư tưởng, đạo đức, biểu hiện suy đồi khác.


 “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim”.

Bạn đang xem: Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

(Từ ấy-Tố Hữu)

Đảng viên đảng cộng sản là một trong những thành phần quan trọng trong công cuộc phát triển của dân tộc Việt Nam, luôn tham gia quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Được đứng trong đội ngũ Đảng viên là niềm vinh dự lớn lao cho bản thân, gia đình. Mỗi Đảng viên luôn cần phấn đấu rèn luyện và cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu. Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm tìm hiểu.

Đảng viên là gì?

Trước khi giải đáp Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 bài viết xin giải đáp một số nội dung xoay quanh vấn đề. Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là những chiến sĩ cách mạng tham gia trong đội tiên phong của giai cấp công nhân và tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam, với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, luôn đặt lợi ích dân tộc, tổ quốc lên trên lợi ích cá nhân, chấp hành nghiêm túc nội dung Cương lĩnh chính trị của Đảng, các nghị quyết của Nhà nước…

Thông thường để được kết nạp Đảng viên thì họ là những là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 18 tuổi trở lên đến đủ 60 tuổi và tự nguyện tham gia vào hàng ngũ của Đảng, thực hiện theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, những tiêu chuẩn và nhiệm vụ đề ra với mỗi đảng viên trong các tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng viên là những người có lý tưởng, suốt đời phấn đầu vì mục đích, lý tưởng của Đảng. Đảng viên luôn đặt lợi ích của nhân dân, tổ quốc lên trên hết, chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện các chủ chương, cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng. Đảng viên là những người có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, tuân theo chủ trương đường lối, pháp luật nhà nước, không được suy thoái về tư tưởng, đạo đức, biểu hiện suy đồi khác. Đặc biệt không ngừng tu dưỡng nâng cao trình độ và rèn luyện phấn đấu để xứng đáng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nhiệm vụ của Đảng viên

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 thì Đảng viên có một số nhiệm vụ nhất định:

– Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

*

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là gì?

Có thể thấy việc tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người Đảng viên. Sau mỗi năm thì để giúp tổ chức có cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm thì các cá nhân đảng viên cần có nội dung báo cáo công tác rèn luyện tu dưỡng của bản thân qua nội dung của bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là bản cam kết về tư tưởng chính trị, những phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vấn đề tổ chức kỷ luật của cá nhân Đảng viên.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu được các Đảng viên lập ra nhằm cam kết thực hiện một số nhiệm vụ, rèn luyện phấn đấu trong năm tới, qua đó, các Đảng viên sẽ có thêm được động lực để thực hiện các nhiệm vụ của mình xuất sắc nhất.

 Vậy cụ thể Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 ra sao mời bạn đọc theo dõi ở phần tiếp theo của bài viết.

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022

Nhằm giúp độc giả quan tâm có thể dễ dàng theo dõi nội dung Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 đội ngũ chuyên viên của Luật Hoàng Phi xin đưa ra nội dung bản cam kết mẫu đến độc giả.

ĐẢNG BỘ………………

CHI BỘ……………

——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

………, ngày … tháng …. năm 20…..

Xem thêm: Top 10 Phim Nhật Bản Hay Về Tình Yêu 2020 Hay Nhất Màn Ảnh Nhỏ

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 201….

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: …………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………………………………………………………

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)<1>.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201…(nếu có)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng<2>

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ<3>

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ, tên)

<1> Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

<2> Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

<3> Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Trên đây là những giải đáp của chúng tôi về vấn đề Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 đến bạn đọc. Mong rằng những thông tin sẽ giúp ích cho độc giả quan tâm tìm hiểu.