Bài tập câu hỏi đuôi có đáp án

     

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một kết cấu đặc biệt vào giờ Anh. Câu hỏi đuôi được sử dụng thông dụng trong số đề thi giờ đồng hồ Anh với cả vào giao tiếp mỗi ngày. Chính bởi vì vậy vào nội dung bài viết này, myga.vn đã tổng hợp những dạng bài bác tập thắc mắc đuôi tương đối đầy đủ duy nhất. Hy vọng những các bạn sẽ thuận lợi đoạt được được phần ngữ pháp về Câu hỏi đuôi.

Bạn đang xem: Bài tập câu hỏi đuôi có đáp án


I. Lý tngày tiết về thắc mắc đuôi

1. Định nghĩa thắc mắc đuôi

Câu hỏi đuôi – tag question là một trong những thắc mắc nđính, được kèm theo sau câu è cổ thuật để bạn cũng có thể hỏi lại thông tin. Đây là dạng thắc mắc dạng Yes/No Question.

*
Lý tmáu về thắc mắc đuôi

Ví dụ: They are student, aren’t they.

Câu trả lời: Yes, they are.

Xem thêm: Xem Phim Hai Thế Giới Hàn Quốc, Phim Hai Thế Giới (Thuyết Minh)

Hoặc He isn’t a doctor, is he?

2. Cấu trúc thắc mắc đuôi

Nếu không tồn tại trợ hễ từ thì sử dụng vì chưng, does, did để sửa chữa.Nếu mệnh đề chủ yếu sinh hoạt thể xác định thì phần đuôi sinh sống thể che định với ngược lại.Thời của đụng từ bỏ nghỉ ngơi đuôi đề nghị theo thời của đụng tự sinh hoạt mệnh đề chủ yếu.Chủ ngữ của mệnh đề chủ yếu với của phần đôi là kiểu như nhau.Đại từ bỏ ở vị trí đuôi luôn luôn phải đặt sinh hoạt dạng chủ ngữ .Phần đuôi trường hợp sống dạng lấp định thì hay được rút ít gọn (n’t). Nếu không rút gọn gàng thì phải theo thứ tự: trợ hễ từ bỏ + S + not?

3. Cách dùng của câu hỏi đuôi

Đặt câu hỏi nhằm chờ bạn nghe đồng tình với chủ ý của bản thân. khi ấy ta đang xuống giọng ngơi nghỉ cuối câu. Với mẫu mã câu này, ta vấn đáp theo phương thức câu của mệnh đề.Lúc thực hiện câu hỏi đuôi nhằm mục tiêu ngờ vực. Nghĩa là mong muốn từng trải người nghe trả lời thắc mắc của ta thì ta buộc phải lên giọng nghỉ ngơi cuối câu.

II. Những bài tập về câu hỏi đuôi

Tổng đúng theo các bài luyện tập về Câu hỏi đuôi giờ Anh gồm đáp ánvị myga.vn đọc và đăng mua. Đề luyện tập giờ đồng hồ Anh về câu hỏi đuôi bao gồm câu trả lời gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm giờ Anh không giống nhau giúp cho bạn đọc củng cầm kỹ năng và kiến thức đã học về Câu hỏi đuôi công dụng.

*
các bài luyện tập về câu hỏi đuôi

các bài tập luyện 1

Điền câu hỏi đuôi phù hợp với các câu sau

She’s from a small town in Trung Quốc, …. ?He’s still sleeping, …. ?We’re late again, …. ?I’m not the person with the tickets, …. ?You vì chưng go khổng lồ school, …. ?The weather is really bad today, …. ?Let’s go for a walk, …. ?They aren’t in Mumbai at the moment, …. ?We won’t be late, …. ?John’s a very good student, …. ?

bài tập 2

Tìm và sửa lỗi sai trong những câu bên dưới đây

Minc isn’t listening khổng lồ music, isn’t he?He couldn’t bởi her a favour, couldn’t he?I’m late khổng lồ this meeting, am not I?Let’s go out for a walk, will we?Turn off the fans before going out, will you?Don’t forget lớn repair this oto, won’t you?That is his cat, is it?Na should pass her demo tomorrow, should she?Read my book, will you?After it gets dark, they should leave soon, should they?

Bài tập 3

Điền thắc mắc đuôi phù hợp vào vị trí trống


Nobody toàn thân called, …. ?She doesn’t work in a khách sạn, …. ?They will wash the car, …. ?We live sầu in a tiny flat, …. ?We must lock the doors, …. ?David and Julie don’t take Chinese classes, …. ?I often come home page late, …. ?I’m right, …. ?She doesn’t cook very often, …. ?So you bought a car, …. ?

bài tập 4

Chọn giải đáp đúng nhất

A. You’re collecting the stamps, are you?

B. You’re collecting the stamps, aren’t you?

C. You’re collecting the stamps, don’t you?

A. This house is very beautiful. It’s very expensive sầu, isn’t it?

B. This house is very beautiful. It’s very expensive, does it?

C. This house is very beautiful. It’s very expensive sầu, is it?

A. You couldn’t lkết thúc his friends any money, could you?

B. You couldn’t lover his friends some money, could you?

C. You couldn’t lover his friends any money, couldn’t you?

A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?

B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?

C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?

A. Don’t stay at trang chủ alone, bởi vì you?

B. Don’t stay at home page alone, will you?

C. Don’t stay at trang chính alone, won’t you?

A. I seldom go to lớn bed before 11 a.m, bởi I?

B. I seldom go khổng lồ bed before 11 a.m, don’t I?

C. I seldom go lớn bed before 11 a.m, do you?

A. Everything is OK, is it?

B. Everything is OK, isn’t it?

C. Everything is OK, doesn’t it?

Bài tập 5

1. I am right, _____?

A. am not I B. don’t I C. aren’t I D. am I

2. The picture cost 3,000 USD, __________ ?

A. does it B. did it C. doesn’t it D. didn’t it

3. Let’s go to lớn the seaside, __________ ?

A.vị you B. shall we C. do we D. will you

4. Everything was cheap then, __________?

A. wasn’t it B. weren’t they C. isn’t it D. aren’t they

5. You have sầu tea for breakfast, __________ you?

A. haven’t B. don’t C. won’t D have

6. He seldom goes fishing, __________?

A. doesn’t he B. is he C. does he D. isn’t he

7. He used khổng lồ sell traditional handicrafts, __________?

A. hasn’t he B. didn’t he C. doesn’t he D. wasn’t he

8. She had khổng lồ vị the shopping for her neighbor, __________ she?

A. didn’t B. hadn’t C. does D. isn’t

9. Linda never goes to school late, __________ she ?

A. does B. doesn’t C. will D. won’t

`0. Everyone has equal rights under the law, __________ ?

A. have sầu they B. haven’t they C. vị they D. don’t they

11. He isn’t going to lớn like this, ______?

A. didn’t he B. did he C. won’t he D. is he

Bài tập 6

Điền thắc mắc đuôi thích hợp vào nơi trống.

We must communicate with you by means of e-mail or chatting, __________ ?Notoàn thân liked the play, __________ ?She’d saved money if she bought fresh food, __________ ?The area was evacuated at once, __________ ?She’s very funny. She’s got a great sense of humor, __________ ?It never works very well, __________ ?Mr.Smith usually remembered his wife’s birthdays, __________ ?Neither of them offered lớn help you, __________ ?He ought to have made a note of it, __________ ?There’ll be plenty for everyone, __________ ?

Những bài tập 7

Let’s go out for dinner tonight, ____________ ?That isn’t Bill driving, ____________ ?Nothing went wrong, ____________ ?There used khổng lồ be trees here, ____________ ?This won’t take long, ____________ ?Don’t touch that button, ____________ ?I’m not too late, ____________ ?Not a very good film, ____________ ?Somebody toàn thân wanted a drink, ____________ ?They think he’s funny, ____________ ?The fire wasn’t started deliberately ____________ ?

Bài tập 8

Lựa lựa chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D

1. Your brother’s here, ____?

A. is he

B. are he

C. isn’t he

D. aren’t he

2. Mary wasn’t angry, ____?

A. was she

B. is she

C. wasn’t she

D. was Mary

3. Susan doesn’t lượt thích oysters, ____?

A. did she

B. does she

C. doesn’t she

D. she does

4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart thành phố, ____?

A. will it

B. won’t it

C. will they

D. won’t they

5. That was Ann on the phone, ____?

A. was it

B. was that

C. wasn’t that

D. wasn’t it

6. Tom didn’t see her, ____?

A. did Tom

B. did he

C. vì Tom

D. does he

7. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, __________?

A. will it

B. won’t it

C. will they

D. won’t they

8. Study after study has shown that nature improves human health & well-being, ______?

A. has it

B. hasn’t it

C. doesn’t it

D. does it

9. I’m not old enough to lớn understvà the master plan of our city by 2050, __________?

A. am I

B. am not I

C. aren’t I

D. are you

10. Nobody likes the play, ____?

A. vị they

B. don’t they

C. didn’t they

D. did they

Đáp án

Đáp án bài 1isn’t sheisn’t hearen’t weam Idon’t you?isn’t itshall weare theywill weisn’t heĐáp án bài xích tập 2isn’t -> is (câu trước sử dụng dạng lấp định nên câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)couldn’t -> could (câu trước dùng dạng lấp định yêu cầu câu hỏi đuôi sử dụng dạng khẳng định)am not I -> aren’t you (trường hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)will we -> shall we (trường hòa hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)will -> won’t (trường phù hợp quan trọng đặc biệt của câu hỏi đuôi)won’t -> will (trường hòa hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)is -> isn’t (câu trước cần sử dụng dạng xác minh bắt buộc thắc mắc đuôi dùng dạng phủ định)should -> shouldn’t (câu trước cần sử dụng dạng khẳng định đề xuất câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)will -> won’t (trường hòa hợp đặc biệt quan trọng của câu hỏi đuôi)should -> shouldn’t (câu trước dùng dạng xác định bắt buộc câu hỏi đuôi cần sử dụng dạng tủ định)Đáp án bài bác tập 3did theydoes shewon’t theydon’t wemustn’t webởi vì theydon’t Iaren’t I?does shedidn’t youĐáp án bài xích tập 4Chọn B (câu trước sử dụng dạng xác định đề nghị câu hỏi đuôi sử dụng dạng lấp định)Chọn A (câu trước dùng dạng khẳng định nên thắc mắc đuôi cần sử dụng dạng che định)Chọn A (câu trước dùng dạng đậy định yêu cầu câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)Chọn C (Let’s + Vinf, shall we? – ngôi trường vừa lòng đặc biệt quan trọng của thắc mắc đuôi)Chọn B (Don’t + Vinf, will you? – trường đúng theo quan trọng của câu hỏi đuôi)Chọn A (seldom là dạng lấp định buộc phải câu hỏi đuôi sinh sống dạng khẳng định)Chọn B (Everything + Vs/es, doesn’t/isn’t it? – ngôi trường phù hợp đặc biệt quan trọng của câu hỏi đuôi)Đáp án bài xích tập 5 CCCAAABAABDĐáp án bài bác tập 6mustn’t wedid theycouldn’t shewasn’t ithasn’t shedoes itdidn’t hedid theyshouldn’t hewon’t thereĐáp án bài tập 7shall weis itdid itdidn’t therewill itwill youaren’t Iis itdidn’t theydon’t theywas itĐáp án bài xích tập 8CABADBACCA

III. Tổng thích hợp 100 bài xích tập thắc mắc đuôi trong tiếng Anh

myga.vnsẽ share “100 các bài tập luyện trắc nghiệm thắc mắc đuôi (tag questions) tiếng Anh có đáp án“. Tài liệu ôn luyện lí tngày tiết về thắc mắc, những dạng quan trọng tag questions được bố trí từ bỏ cơ bạn dạng mang lại cải thiện, với các dạng nhỏng thắc mắc đuôi với must, may, need, have to lớn, should,…

Tải miễn tổn phí tư liệu TẠI ĐÂY

Bài viết sẽ cung ứng cho chúng ta kỹ năng tổng quan về thắc mắc đuôi. điều đặc biệt myga.vn vẫn tổng phù hợp hơn 100 bài xích tập về câu hỏi đuôi từ bỏ cơ bản đến cải thiện để các bạn luyện tập. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức thật tốt!