Bên cạnh Việc cầm Chắn chắn kim chỉ nan, rèn luyện liên tục bằng các bài bác tập thực hành thực tế là điều vô cùng cần thiết, độc nhất là so với phần đa nhà điểm ngữ pháp đặc trưng như câu trực tiếp cùng câu gián tiếp. Chính chính vì vậy, bài viết bây giờ chúng bản thân đã hỗ trợ cho chúng ta phần đa dạng bài bác tập thịnh hành nhất của một số loại câu này để chúng ta có thể ôn tập với củng thay thêm kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

Quý khách hàng sẽ xem: Những bài tập câu trần thuật lớp 8 gồm đáp án

Mình vẫn nắm tắt sang một chút ít về những cấu tạo câu trực tiếp, loại gián tiếp hay gặp mặt để bạn có thể lưu giữ lại cùng vận dụng tức thì nhé.

Kiến thức tóm tắt về Câu trần thuật, câu loại gián tiếp

Câu trực tiếp: “S + V…”, S + said/ said khổng lồ Sb/ told.

(Trường hợp đụng từ trần thuật phân tách ở thì hiện thời thì lúc đưa quý phái câu gián tiếp ta sẽ không còn lùi thì)

Câu trần thuật dạng câu kể: S + said/ said lớn Sb/ told + that + S + V (lùi thì)

Câu tường thuật dạng câu hỏi: S + asked/ wanted khổng lồ know/ wondered + if/ whether/ Wh-words + S + V (lùi thì)

Câu trần thuật dạng câu mệnh lệnh: S + asked/ told + O + (not) + to V

Trên đây là một trong những cấu trúc thông dụng, hay gặp. Bên cạnh đó, còn một số trong những cấu trúc quan trọng đặc biệt khác. quý khách hàng rất có thể tìm hiểu thêm nội dung bài viết về Câu tường thuật nhằm biết rõ rộng nhé.


*

I. bài tập viết lại câu

1. “I walked trang chủ after the sự kiện,” Tom said.

➔ __________________________________________________________.

2. “Do you enjoy listening lớn music?” Bin asked her.

➔ __________________________________________________________.

3. She said khổng lồ me “Can you speak Vietnamese?”

➔ __________________________________________________________.

4. “I don’t like this red cap,” she said.

➔ __________________________________________________________.

5. He said khổng lồ me “I haven’t finished my work”.

➔ __________________________________________________________.

6. “I must go home lớn make the dinner”,said Linda.

➔ __________________________________________________________.

7. “I have sầu just received a postcard from my aunt,”my best friend said to me.

➔ __________________________________________________________.

8. “Do your sister & brother go to lớn the same school?” Nam asked his friend.

➔ __________________________________________________________.

9. ”Give hyên ổn a smile,”The photographer told him.

➔ __________________________________________________________.

10. “Don’t discuss this question now,” said my teacher to lớn us.

➔ __________________________________________________________.

11. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

➔ __________________________________________________________.

12. “What would you vày if you had three days off ?” I asked hyên.

➔ __________________________________________________________.

13. “If you had listened to lớn my advice, you wouldn’t have sầu made such a big mistake.” Julia said to lớn LiLi.

➔ __________________________________________________________.

14. “I’m sure she will help you if you ask her.”, he told me.

➔ __________________________________________________________.

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.”, our teacher said.

➔ __________________________________________________________.

II. Tìm với sửa lỗi không đúng trong số câu tường thuật, gián tiếp bên dưới đây

Salyên ổn told khổng lồ Alice lớn give her a h&. Cuong asked her whether did she like sports or not. Hoa promised her boy friend that she would expect to lớn see hyên ổn next Monday. Kim said her mother that she would visit her grandfather in Nha Trang the next day. Her father ordered her vày not go out with hlặng the day before. My neighbour told me that she will let me know as soon as she heard from hyên. The policeman asked Bob if he has really seen that happen with his own eyes. My father said that the xe taxi was coming now and asked if everyone was ready. Minch advised her husbvà don’ drink too much; however, he might thua control of the oto và have sầu a bad accident. Tam told her boyfrikết thúc that she is very glad he had come & invited hlặng to sit down.

III. CHỌN ĐÁPhường ÁN ĐÚNG NHẤT

1. Harry said khổng lồ me, “If I were you , I would read different types of books in different ways.”

A. Harry advised me read different types of books in different ways.

B. I said to Harry read different types of books in different ways to me.

C. I read different types of books in different ways to Harry as he told me.

2. Shall I make you a coffee?” Jan said to lớn the lady.

A. Jan wanted to lớn make a coffee for the lady

B. Jan refused to make a coffee for the lady

C. Jan offered khổng lồ make a coffee for the lady

D. Jan promised khổng lồ make a coffee for the lady

3. Jun asked Ngoc why _________ the film on television the night before.

A. didn’t she watch B. hadn’t she watched

C. she doesn’t watch D. she hadn’t watched

4. Gin asked me _________ .

A. what time does the concert start B. what time the concert start

C. what time the concert started D. what time did the concert start

5. Yen said that she _________ there at noon.

A. is going to lớn be B. going to be

C. will be D. can be

6. Jack asked me _________.

A. where vày you come from? B. where vày I came from

C. where I came from D. where did I come from?

7. They said that their house had been broken inlớn _________.

A. the two days before B. two days ago C. two days before D. since two days

8. Peter said he was leaving for Paris _________.

A. next week B. the week previous C. following week D. the following week

9. The woman wonders _________ doing well at school.

A. whether her children are B. if her children were

C. her children were D. her children are if

10. The man asked the boys _________ .

A. why did they fight B. why they were fighting

C. why they fight D. why were they fighting

11. Judy _________ going for a walk, but no one else wanted to.

A.admitted B. offered C. promised D. suggested

12. When he was at Oliver’s plat yesterday, Martin asked if he _________ use the phone.

A. can B. could C. may D. must

13. Tom said that New York _________ more lively than London.

A. is B. be C. was D. were

14. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _________.

A. no worry B. not worry C. no to worry D. not to lớn worry

15. Someone _________ me there’s been an accident on the motorway.

A. asked B. said C. spoke D. told

IV. Hoàn thành những câu tường thuật, gián tiếp sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

➔ She asked _________________________________________________________ .

2. “How are you?” Martin asked us.

➔ Martin asked us _____________________________________________________ .

3. He asked, “Do I have sầu to lớn bởi it?”

➔ He asked __________________________________________________________ .

4. “Where have sầu you been?” the mother asked her daughter.

➔ The mother asked her daughter _________________________________________ .

5. “Which dress vị you lượt thích best?” she asked her boyfriover.

➔ She asked her boyfrikết thúc ______________________________________________ .

6. “What are they doing?” she asked.

➔ She wanted khổng lồ know _________________________________________________ .

7. “Are you going to lớn the cinema?” he asked me.

➔ He wanted to know __________________________________________________ .

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

➔ The teacher wanted to know ___________________________________________ .

9. “How vì chưng you know that?” she asked me.

➔ She asked me ______________________________________________________ .

10. “Has Caron talked khổng lồ Kevin?” my friover asked me.

Xem thêm: Hãy Kể Lại Chuyện Người Con Gái Nam Xương Theo Cách Của Em, Hãy Kể Lại Chuyện Người Con Gái Nam Xương

➔ My friover asked me __________________________________________________ .

Đáp án các bài tập luyện Câu tường thuật, loại gián tiếp

Trên đây là một vài dạng bài xích tập về câu trần thuật nhưng công ty chúng tôi đang tổng vừa lòng được. Hy vọng hầu như bài tập này vẫn giúp bạn nắm vững rộng về câu trần thuật. Chúc bạn làm việc tốt!